Järvakandi ja Kehtna valdade ühinemisprotsessil loodava uue KEHTNA valla sümboolikakonkurss

 1. Konkursi eesmärk:
  Leida võrdsetel alustel ühinenud vallale ametlikud sümbolid – vapp ja lipp, mis väljendaksid ühinenud piirkonna inimeste ühtekuuluvustunnet
 2. Sissejuhatus. Ühinevate poolte ja loodava ühise piirkonna iseloomustus:
  Järvakandi on Eesti Klaasipealinn. Kompaktne tööstusalev. Siin asub ainus töötav klaastehas Eestis. Lelle-Eidapere-Järvakandi piirkond on hõreda asustusega kõnnumaa, kuhu on kontsentreerituma elu toonud erinevatel aegadel (u.1812, 1853, 1879) kolm samanimelist klaasvabrikut. Metsade, soode, kõndude ja rabade vahel on esindatud pea kõik mandri-Eesti looma- ja linnuliigid. Taevalaotust valitsevad rongad ja kullilised (viud, kotkad). Inimene läbi sajandite kõndis siin põndakult põndakule, nõlvalt nõlvale ning rajas sellele ka oma kodu. Sõdade ajal pakkus kõnnumaa kaitset. Järvakandi (algselt järva+kõnnu) on arvatavalt nime saanud kümnetest veesilmadest Nõlvasoo rabas.
  Piirkonnas on mitmeid kõnnu liitega kohanimesid. Endise Kehtna valla loode- ja põhjanurk on peamiselt agraarpiirkond, kus ei puudu ka vanad ajaloolised paigad: Keava linnamägi ning vanade eestlaste pühamu – Paluküla Hiiemägi. Viimane asub valla kirdeossa loodud Kõnnumaa maastikukaitseala südames. Siitkandi rabadest saavad alguse Vigala, Velise ja Kohtru jõed.  Loodava KEHTNA valla piirides on kokku põimunud endised Liivimaa (Eidapere) ja Eestimaa alad: Lelle, Järvakandi tööstusalev, kõnnumaa ning agraarpiirkonnad Keava, Kaerepere ja Kehtna ümbruses. Kehtnas on olulisel kohal kutseõpe. Eidaperes oli 1920-ndatel klaasivabriku juures samuti kutsekool.
 3. Konkursi tingimused:
  3.1. Konkursile esitatavad tööd peavad olema originaalsed: KEHTNA valla vapi- ja lipukavandite kujundamisel tuleb pidada oluliseks piirkonda ja ühinevaid osapooli iseloomustavate sümbolite kasutamist. Tööd peavad vastama heraldika põhireeglitele.
  3.2. Konkurss on avalik, võimalusel rahvusvaheline ning osalejate arvu ei piirata. Esitada tuleb vapi ja lipu värvilised kavandid koos heraldilise kirjelduse ja selgitusega kujutatud sümbolite tähenduse kohta.
  3.3. Vapi ja lipu kavandid võib esitada kas paberil formaadis A4 või digikandjal. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursil osaleja märgusõnaga varustatud kavanditele tuleb lisada sama märgusõnaga tähistatud kinnises ümbrikus osaleja kontaktandmed.  märgusõnaga „KEHTNA vapp ja lipp“.
  3.4. Konkursile esitatavad kavandid saata või tuua ümbrikus, millel märge „KEHTNA vapp ja lipp“  ÜV Sümboolikakomisjonile aadressil Tallinna mnt 17 Järvakandi 79101 Raplamaa või Pargi 2 Kehtna 79001 Raplamaa. Võistlustööd peavad laekuma hiljemalt 17. aprillil 2017.a. kell 16.00.
 4. Hindamise kord ja kriteeriumid:
  4.1. Konkursile laekunud tööde hindamiseks ja võidutöö väljavalimiseks on Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise juhtgrupi poolt ellu kutsutud Ühinenud valdade sümboolikakomisjon.
  4.2. ÜV Sümboolikakomisjon avalikustab kodanike kaasamiseks kõik konkursile esitatud tööd valdade ajalehtedes või/ja kodulehtedel 10 päeva vältel. Komisjon arvestab oma arvamuse kujundamisel ja otsuse langetamisel kodanike poolt laekunud põhjendatud arvamustega. Komisjonil on õigus kaasata hindamisele eksperte.
 5. Võitja väljakuulutamine ja autasustamine:
  5.1. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks ja algatada uus konkurss või suunatud pakkumine või teha muid ettepanekuid sobiva vapi ja lipu leidmiseks.
  5.2. Sümboolikakomisjon avalikustab konkursi tulemused hiljemalt 1. juuniks 2017 valdade kodulehtedel ja juunikuistes valla lehtedes Valla Vaatleja (Kehtna) ja Järvakandi Kaja.
  5.3. Konkursi auhinnafond on 500 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele ja esitatud kavandite tasemele kuni kolme kavandi vahel.

Konkursi tingimused on avaldatud Järvakandi ja Kehtna valdade kodulehekülgedel.
Täiendavat informatsiooni saab telefonidel 489 4710 ja 489 8820.

Scroll to Top