Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad. Seega on tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja teadmiste suurendamisele suunatud tegevusi, kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele suunatud tegevusi.

Tervisedendusse on oluline kaasata erinevaid sektoreid, valdkondade esindajaid ja otsusetegijaid ning kindlasti ka siht- ja sidusgruppide liikmeid.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juures asub turvalisuse nõukogu, mis koosneb oluliste struktuuriüksuste juhtidest (sh kõik vallavanemad). Turvalisuse nõukogu tegeleb laiemalt maakonna turvalisuse küsimustega. Liikluskomisjon tegeleb liiklusküsimustega. Maakonna tervisedenduslikku programmi juhib intersektoraalne tervisenõukogu ning uimastiennetusvaldkonnaga tegelemiseks on loodud uimastiennetusnõukogu. Kõik komisjonid on loodud 2018. aastal.

2018. aastal on uuendatud maakonna terviseprofiili ja valminud on tegevuskava aastateks 2019-2022.

Aastast 2011 antakse maakonnas välja „Raplamaa tervise – ja turvalisuse edendaja“ tiitlit ja aastast 2018 „Raplamaa tervise ja turvalisuse tegu“ ning „Tervisesõbralik ja turvaline töökoht“ tiitleid.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist on Ülle Laasner (ylle.laasner@raplamaa.ee, tel 528 4090).