Raplamaal on 29 lasteasutust, sealhulgas 7 on liidetud kooliga.
Kõikide lasteaedade töökeeleks on eesti keel.

Koolieelsete lasteasutustega tegeleb Rapla Maavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna haridusasutuste peainspektor

 


Kasulikku teavet:

Koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Laste lasteaedadesse vastuvõtmine toimub “Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra” alusel, mille kehtestab iga vallavalitsus. Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.
Õppe- ja kasvatustöö aluseks on  lasteasutuse õppekava. Üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. Vastavalt laste eale vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe.

Laste arv rühmades on järgmine: sõimerühmas kuni 14 last, lasteaiarühmas kuni 20 last ja  liitrühmas kuni 18 last. Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Lapsele on tagatud eakohane toit kolm korda päevas. Pakutav toit arvestab laste vanuselist iseärasust, vitamiini- ja toitainevajadust.

Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab juhataja.
Õppevahendite kulude katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

ERIVAJADUSTEGA LAPS on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.
Rapla Erilasteaias “Pääsupesa” on moodustatud kaks  tasandusrühma (3-7aastased lapsed) spetsiifiliste arenguhäiretega lastele.  Erivajadustega lapsi võetakse erirühma vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Lasteasutuste pedagoogidel on võimalik osaleda järgmistes ainesektsioonides:
• lasteaia direktorite ainesektsioon
• lasteaiaõpetajate ainesektsioon
• muusikaõpetajate ainesektsioon.

Lasteasutuse tegevust reguleerivad õigusaktid

• Koolieelse lasteasutuse seadus. RT I, 14.03.2011, 6
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.
• Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord. RT I, 29.12.2010, 89
• Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord. RT I 2010, 56, 369
• Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis. RTL 2008, 7, 81
• Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale. RT I 2010, 69, 526
• Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule. Vabariigi Valitsuse määrus RT I, 11.10.2011, 3

Scroll to Top