O T S U S

Tallinn, Toompea

16. märts 2020 nr 20
Palvepäevade väljakuulutamine

 

EELK kirikuseadustiku § 26 alusel:

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras
kuulutan välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil
ja 3. aprillil 2020.

1. Palvepäevadel hoida kirikud seal, kus see osutub võimalikuks, inimestele isiklikeks külastusteks avatud.

2. Palvepäevadel helistada keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit
kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka
meelt parandama ja palvetama. Palvepäeva kellahelinana kasutada jumalateenistusele ja palvusele kutse kella ning vältida leina- ja mälestuskellade helistamist.

3. Palvepäevade piiblitekstid:

 

18. märtsil 2020
Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest

5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest
Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga
Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber

 

20. märtsil 2020
Psalm 42 – Igatsus Jumala järele
2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda
Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus
Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

 

25. märtsil 2020
Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes
Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus
2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest
Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas

27. märtsil 2020
Psalm 121 – Iisraeli hoidja
Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige
Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust
Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

 

1. aprillil 2020
Psalm 130 – Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

 

3. aprillil 2020
Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

 

4. Palvepäevadel:
palvetada, et kannatud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;
palvetada, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaalisest kriisist väljumiseks;
palvetada kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;
palvetada, et Jumal tervendaks haigestunud;
paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest
hoolitsevad;
palvetada kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil
kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
palvetada kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala teenimisel ning ligimeste kaudu ühiskonna teenimisel;
palvetada kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
paluda Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu
maailmas.

Urmas Viilma
peapiiskop