Järvakandi-Kehtna ühinemisgrupi ühinemisleping koos lisadega:

1. Ühinemislepingu projekt
2. Seletuskiri
3. Järvakandi valla majandusaasta
4. Kehtna valla majandusaasta
5. Ühinevate valdade kaart

6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve:
a) Ühinemislepingu investeeringud lisa 6
b) Ühinemistoetuse  kasutamine  investeeringuteks  lisa 6

LISAINFO: http://kehtna.kovtp.ee/uhinemislabiraakimised