Rapla vald avas elamuarenduse toetuseks taotlusvooru

Rapla vald on otsustanud toetada elamuarenduse piirkondade investeeringuid ja avas selleks 11. septembril taotlusvooru.

Ühinenud Rapla valla elanike arv on vähenenud 2015 aasta algusest kuni käesoleva aastani 379 elaniku võrra. Vähenemise põhjuseid on erinevaid, aga üheks peamiseks teguriks võib pidada tiheasustuse piirkonnas elamispinna defitsiiti.

Siit lähtub oluline probleem: me soovime uusi elanikke, luues neile häid tingimusi laste kasvatamiseks, kultuuriliseks tegevuseks jms, kuid kahjuks puuduvad eluruumid, milles võimalikud uued elanikud võiksid elada. Enim puudutab see meie linnalist piirkonda ja tiheasustust.

Vallavanema Meelis Mägi sõnul vajab Rapla vald uut hingamist ning soovib luua koos ettevõtjatega uusi elamispindasid nii praegustele kui tulevastele elanikele.

Elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse eesmärgiks ongi stimuleerida Rapla vallas kinnisvara arendusi, mis tooksid juurde uusi eluruume võimalikele uutele elanikele. Toetuse maksimaalseks suuruseks on 200 000 eurot ühe taotluse kohta ning tegu on toetusega, millele rakenduvad riigiabi reeglid.

Abikõlblikuks tegevusteks loeme investeeringuid eluruume toetava taristu rajamisse:

  • Ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
  • Tänavavalgustuse taristu rajamine;
  • Kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
  • Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni);
  • Investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
  • Investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse;
  • Investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks.

Projekti tuleb ellu viia 18 kuu jooksul, alates toetuse määramisest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. novembril 2019 kell 12.00.

Täpsema info koos taotlemise vormi ja hindamiskriteeriumitega leiate valla kodulehelt www.rapla.ee/elamuarenduse-toetus.

Selgitusi jagab arendusjuht Heiti Vahtra heiti.vahtra@rapla.ee, tel 5340 4797.

Scroll to Top