Elavdamaks Eesti pärimuspaikade uurimist ja kohalugude jäädvustamist, korraldab MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus uuel hooajal taas kohapärimuse kursused, mis algavad 14. jaanuaril 2017.

Kursused toimuvad üks-kaks korda kuus laupäeviti Raplas.

Kursuse käigus valmib igal osalejal 1-3 küla pärimuspaikade uurimus, viiakse läbi juhendatud arhiivi- ja välitööd, oktoobris toimub ühine ettekandepäev.

Täpsem tutvustus, ajakava, registreerimine: www.ekoke.ee/kursused

E-post: info@ekoke.ee
Telefon: 53 405 189 Jüri Metssalu


Kohapärimuse kursused Raplas jaanuar – oktoober 2017

Pärimuspaiku on kõikjal meie ümber. Igas külas on mitmeid kohti, millest kõnelevad vanad rahvajutud arhiivides ja mida mäletavad maainimesed veel tänagi. Nii rahvajuttude uurimine kui ka vanade kohanimede tundmine rikastab meie maastikutaju. Pealtnäha tavapärases keskkonnas avanevad paikade lood, tähendus, pühadus, erilisus. Tundes kohajutte, tunneme me ka neid kohti – nii füüsiliselt maastikul kui ka vaimses plaanis.

Tüüpilisemad pärimuspaigad on: looduslikud pühakohad; ravipaigad; vaimolendite, hiidude ja ajalooliste isikutega seotud kohad; imeliste ilmingute avaldumiskohad; ajaloolised hooned, teed, rajatised; matusepaigad; kabeli- ja kirikukohad; tänapäeval näiteks ka UFO-kohad jne.

Et pärimuspaiku terviklikult tundma õppida, tuleb osata kasutada mitmes erinevas mäluasutuses hoitavat teavet: lisaks rahvaluulele leidub palju ka keelelisi, arheoloogilisi, koduloolisi, kartograafilisi, loodusteaduslikke jm andmeid. Ühtlasi on kindlasti vajalik kohalike maaelanike metoodiline küsitlemine ning paikade uurimine, kaardistamine ja pildistamine koha peal.

Vanade külaelanike kadudes on hääbumas ka vanemad kohajutud. Samas on meie keskel veel palju häid teadjaid, kelle abiga tasuks arhiivides mainitud kohad maastikul üles otsida ja kellelt lugusid lisaks küsida.

Kõige lähemal on pärimuspaigad oma küla elanikele. Seepärast on ka kõige parem, kui kogukonnaliikmed ise õpivad oma küla pärimusmaastikku tundma. Kesksete uurimisasutuste töötajad võivad teha küll teatud üldistusastmega uuringuid või ka mõnes üksikus külas enam süveneda, kuid valdavat enamikku meie pärimuspaikadest nad uurida ei jõua. Seepärast on väga vaja süstemaatilisse pärimusmaastiku uurimisse ja kohapärimuse jäädvustamisse kaasata ka kohalikud kogukonnad. Nii saavad elukutselised kohapärimuse uurijad kogukonnaliikmetega enda aastatepikkuseid kogemusi ja oskusi jagada ning üheskoos suudetakse kindlasti enam.

Arendamaks kohalike kogukondade ja pikaajalise praktilise kogemusega uurijate koostööd, kutsub MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus kogukondade liikmeid jaanuaris Raplas algavatele kohapärimuse kursustele.

Kursused koosnevad neljast moodulist ja nende käigus õpivad osalejad tundma kohapärimuse ainevaldkonda, pärimuspaikade olemust ja uurimislugu; kasutama pärimuspaikade uurimise allikaid; valmistama ette ja viima läbi välitöid ning välitöödel kogutut nõuetekohaselt vormistama. Kursuste hulka kuulub ka praktikapäev Tartu mäluasutustes. Oktoobriks valmib igal osalejal 1-3 küla pärimuspaikade uuring, mida on võimalus tutvustada ühisel ettekandepäeval ja mille alusel on võimalik koostada artiklikogumik.

Kursused on mõeldud külalugu uurivatele kogukonnaliikmetele, ajaloo- ja pärimusehuvilistele õpilastele ja õpetajatele, kultuuriasutuste töötajatele, turismivaldkonna edendajatele, giididele ja kõigile, keda huvitab kodumaastiku põhjalikum tundmaõppimine.

Kursused toimuvad laupäeviti, üks või kaks korda kuus Raplas. Auditoorium asub Rapla bussijaama vastas Tallinna mnt 3 kontorihoones, välisuksel on kiri „Kohapärimuse kursused“.

Igal päeval on kaks 90-minutilist loengut kogupikkusega 3 tundi.

Loenguaeg: 11:00 – 14:30
Lõuna: 12:30 – 13:00


I OSA Kohapärimuse ja pärimuspaikade olemus

14.01. Kohapärimuse olemus: definitsioonid, uurimislugu, kirjandus
21.01. Pärimuslikud puud, kivid, allikad, kalmistud, kabelikohad
4.02. Looduslikud pühakohad

II OSA Uurimisallikad ja ettevalmistus välitöödeks

11.02. Pärimuspaikade uurimise allikad I
18.03. Pärimuspaikade uurimise allikad II, välitööde ettevalmistus arhiivides ja internetis
20. või 22. 03. (Aeg selgub kokkuleppel kursuslastega.) Praktikapäev Tartu mäluasutustes: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Ajalooarhiiv, Tartu Ülikooli arheoloogia kabinet

III OSA välitööde metoodika

15.04. Välitööde metoodika I
20.05 Välitööde metoodika II – mh arutame praktikas tekkinud probleeme

IV OSA Töötulemuste vormistus

27.05 Arhiveerimine I: nimestiku koostamine, litereerimine, viitamine, kursusetöö vormistamine
16. 09. Arhiveerimine II: praktika käigus tekkinud probleemide lahendamine; kogutud info analüüsivõimalused, edasise töö kavad; seminari ettevalmistus
14.10. Seminar: kõigile huvilistele avatud ettekandepäev Raplas

Lektor ja juhendaja: 15-aastase uurijakogemusega ajaloolane Jüri Metssalu

Kursustel võib osaleda ühe päeva kaupa, valides endale huvipakkuva teemapäeva. Samas on terviklike tulemuste saavutamiseks soovitatav osaleda kogu kursusel.

Kursusetasu:
* tasudes 10 päeva enne loengupäeva: 15.- €/päev
* tasudes loengupäeval: 20.- €/päev
* praktikapäev Tartus 30.- ja 40.- € samal põhimõttel

Kursusetasu palume kanda MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus arvele SEB-pangas kontonumbriga EE441010220241801223. Selgituseks palume märkida: Kohapärimuse kursused

Tasuda saab ka arve alusel.

Kohtade arv kursusel on piiratud. Kursusele registreerituks loetakse need, kes on teinud ülekande esimese loengupäeva osas.

Info: www.ekoke.ee/kursused
E-post: info@ekoke.ee
Telefon: 53 405 189 Jüri Metssalu