Rapla Maavalitsuse kodulehekülg

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus. Vabariigi valitsuse seaduse järgi on maavanem riigi esindaja maakonnas, kes viib ellu valitsuse poliitikat. Teisalt esindab maavanem maakonna huve riigi tasandil – mõjutades poliitika kujundamist, andes arvamusi, ettepanekuid ja tagasisidet.

Maavanema eesmärgiks on tagada maakonna terviklik ja tasakaalustatud areng. Maavanem peab suutma hinnata, kuidas üleriigiliselt oluliste küsimuste lahendused mõjutavad maakonna elu ja arengut.

On olemas ligi 400 õigusakti, millega maavanemale on pandud kohustusi erinevates eluvaldkondades, neid ülesandeid korraldavad maavalitsuse ametnikud.

Maavanema pädevus (Vabariigi Valitsuse seadus (VVS) § 84)

  • ESINDAB  maakonnas riigi huve ning HOOLITSEB maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;
  • JUHIB maavalitsuse tööd;
  • KOORDINEERIB ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;
  • INFORMEERIB Vabariigi Valitsust, regionaalministrit ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;
  • ANNAB OMA TEGEVUSEST ARU regionaalministrile ja Vabariigi Valitsusele
  • VALDAB, KASUTAB ja KÄSUTAB riigivara oma volituste piires

Maavanema järelevalvepädevus

Riiklik järelevalve § 85

  • TEOSTAB järelevalvet antud maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

Teenistuslik järelevalve § 93

  • TEOSTAB järelevalvet maavalitsuse ja hallatavate asutuste ametnike toimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks.

Rapla Maavalitsus
Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA
telefon  484 1100
e-post  info@rapla.maavalitsus.ee

Maavalitsuse tööaeg E-N 8-17.00; R 8-15.45, lõuna 12.00-12.45